Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

VIII.ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE ȘI ]NSCRIEREA MENȚIUNII PRIVIND STABILIREA REȘEDINȚEI DE CĂTRE DIRECȚIA PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR ȘI ADMINISTRAREA BAZERLOR DE DATE.

In conformitate cu prevederile art.13 alin.(8) si art. 20 din O.U.G. nr.97/2005, Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor (actualmente Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date)este abilitat de lege să elibereze acte de identitate si sã înscrie în actele de identitate mentiuni privind stabilirea reședinței numai pentru testarea si urmarirea functionarii aplicatiilor informatice, pentru sprijinirea structurilor cu atributii in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale, in activitatea specifica, precum si pentru solutionarea unor cazuri deosebite.
Situatia deosebita in care se poate afla solicitantul are in vedere: motive medicale, deplasare urgenta in alta localitate sau in alt stat, sustinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operatiuni notariale/bancare. De asemenea, precizam faptul ca persoana aflata in una din situatiile deosebite mai sus mentionate poate solicita eliberarea unui act de identitate la Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, numai pentru unul din următoarele cazuri:
– primul act de identitate, la împlinirea vârstei de 14 ani;
– expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
– modificarea numelui sau a prenumelui titularului, a prenumelor parintilor, a datei ori a locului nasterii;
– schimbarea domiciliului;
– schimbarea denumirii sau a rangului localitatilor si strazilor, renumerotarea imobilelor sau rearondarea acestora, infiintarea localitatilor sau a strazilor;
– atribuirea unui nou C.N.P.;
– deteriorarea actului de identitate;
– pierderea, furtul sau distrugerea actului de identitate;
– fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
– schimbarea sexului;
– anularea actului de identitate detinut;
– preschimbarea buletinelor de identitate;
– eliberarea unei carti de identitate provizorii, in conditiile in care persoana fizica nu poseda toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate.
Nu se solutioneaza la sediul D.E.P.A.B.D. cererile pentru eliberarea unui act de identitate persoanelor aflate in situatii deosebite pentru care sunt necesare verificari suplimentare in teren, la domiciliul declarat ori pentru certificarea identitatii, sau impun verificari in evidentele detinute de alte institutii, respectiv cererile formulate de persoanele care:
– desi au implinit vârsta de 18 ani, nu au obtinut act de identitate;
– isi schimba domiciliul din străinătate in românia; – solicita primul act de identitate ca urmare a dobandirii cetățeniei române;
– isi schimba domiciliul si fac dovada adresei de domiciliu in conditiile art.27 lit.c) din O.U.G. nr.97/2005, care consta in declaratia pe propria raspundere a solicitantului, insotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin care se certifica existenta unui imobil, faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta un act incheiat in conditiile de validitate prevazute de legislatia româna in vigoare, privind titlul locativ;
– solicita eliberarea actului de identitate ca urmare a pierderii, furtului, deteriorarii ori distrugerii si nu detin carte de alegător, pasaport sau permis de conducere, ori imaginea informatizata a acestora nu este inregistrata in Registrul national de evidenta a persoanelor, fiind astfel necesara efectuarea verificarilor prevazute de art.13 alin.(5) din O.U.G. nr.97/2005, pentru certificarea identitatii prin intermediul politiei de ordine publica;
– sunt ori au fost inscrise in evidenta operativa informatizata din cadrul Registrului national de evidenta a persoanelor.
De asemenea, la sediul D.E.P.A.B.D. nu se solutioneazã cereri pentru înscrierea în actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei persoanelor care sunt ori au fost inscrise in evidenta operativa informatizata din cadrul Registrului national de evidenta a persoanelor.
Cetățeanul aflat intr-una din situatiile deosebite mai sus prezentate (motive medicale, deplasare urgenta in alta localitate sau in alt stat, sustinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operatiuni notariale/bancare) formuleaza o cerere scrisa (potrivit modelului postat la “Formulare de completat”) din care sa rezulte motivul pentru care solicita eliberarea actului de identitate sau înscrierea mentiunii privind stabilirea resedintei, cerere care se supune aprobarii directorului sau a directorului adjunct al D.E.P.A.B.D..

Sari la conținut