Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Acțiuni de planificare strategică și financiară

 UAT MUNICIPIUL MORENI

Stimați cetățeni ai municipiului Moreni,

UAT municipiul Moreni implementează proiectul “Eficiența instituțională și buna guvernare la nivelul Municipiului Moreni”, finanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

Un obiectiv specific al proiectului vizează creșterea capacității de a realiza o planificare strategică a municipiului Moreni bazată pe prioritizarea acțiunilor și cheltuielilor bugetare și stabilirea unui dialog cu partenerii locali, prin elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Moreni pentru perioada 2021-2028.

Pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Moreni pentru perioada 2021 – 2028, UAT municipiul Moreni, cu sprijinul S.C. Public Research S.R.L. vă transmitem spre completare CHESTIONARUL atașat.

Chestionarul completat cu date din perspectiva dumneavoastră, poate fi completat si la https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/STRATEGIAMORENI2028  sau descarcat din link-ul de mai sus si transmis la adresa de e-mail  office@almaro-training.ro  până la data de 28 august 2020.

Pentru informații suplimentare, persoane de contact sunt:

Cu deosebită considerație,

Constantin Dinu, Primar Municipiul Moreni


A2.1. Elaborare Strategie de Dezvoltare Locală a Municipiului Moreni.

Contract nr.5342/ 29.05.2020 =5luni

Perioada 09.07.2020-09.12.2020

A fost postat Chestionarul pentru cetateni privind SDL 2021-2028 atat pe site-ul institutiei, pe pagina web a proiectului cat si pe pagina de FB a institutiei. Deasemenea, chestionarul a fost distribuit si cetatenilor din municipiul Moreni.

A fost finalizată Analiza ex-post a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a municipiului Moreni 2016-2020, document ce va deveni anexă la Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Moreni pentru perioada 2021-2028.

Au fost finalizate cele 4 Grupuri de lucru cu privire la scenariile/proiectele de dezvoltare:

  • Grup economie și infrastructură;
  • Grup mediu și cultură;
  • Grup dezvoltare socială;
  • Grup educație și formare.

Au fost organizate și desfășurate 4 întâlniri pe grupele de lucru cu privire la scenariile/proiectele de dezvoltare:

  • Grup economie și infrastructură pe 3.11.2020 orele 9,30-12,00;
  • Grup mediu și cultură pe 3.11.2020 orele 12,30-15,00;
  • Grup dezvoltare socială pe 5.11.2020 orele 9,30-12,00;
  • Grup educație și formare pe 5.11.2020 orele 12,30-15,00.

A fost postat pe site-ul instituției Anunțul nr.12305/11.11.2020 privind Dezbaterea publică a SDL 2021-2028 împreună cu Draftul Strategiei pentru a putea fi consultat de părțile interesate și pentru a veni cu propuneri de modificare.

Pe data de 27.11.2020 ora 12,00 a avut loc Dezbaterea publică privind SDL a municipiului Moreni pentru perioada 2021-2028.

A fost finalizată elaborarea SDL în data de 09.12.2020 și, pentru a obține Hotărârea de Consiliu Local, pe data de 22.12.2020 a avut loc întâlnirea cu consilierii locali privind SDL a municipiului Moreni pentru perioada 2021-2028, cu accent pe portofoliul de proiecte.

A fost publicat pe site-ul instituției  Proiectul de hotărâre al Consiliului Local privind SDL 2021-2028.

A fost aprobată Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Moreni pentru perioada 2021-2028 conform HCL nr.19/25.02.2021.

S-a finalizat Contractul nr.5342/29.05.2020.

A2.2. Analiza, elaborarea de propuneri de modificare, completarea si simplificarea procedurilor de lucru ale UAT-ului Municipiul Moreni.

Contract nr.5342/ 29.05.2020 =9luni

Perioada 09.06.2020-09.03.2021

Au avut loc 5 intalniri de lucru intre expertul din partea prestatorului de servicii si personalul institutiei pentru modificarea, completarea si simplificarea procedurilor de sistem si operationale existente cat si pentru elaborarea de noi proceduri pentru activitatile procedurabile.

A fost prezentat instituției Raportul privind efectuarea întâlnirilor de lucru cu scop de detaliere, analizare și prezentare a procedurilor de sistem și operaționale aplicabile în UAT Municipiul Moreni și finalizarea de comun acord a listei de proceduri de sistem și operaționale ce urmează a fi modificate, completate, simplificate și elaborate.

S-a trecut la modificarea, completarea procedurilor operationale existente și elaborarea de noi proceduri.

S-au modificat, completat procedurile operaționale existente și s-au elaborarat noi proceduri operaționale.

Continuă procesul de modificare, completare proceduri operaționale existente și elaborare de noi proceduri operaționale.

A fost finalizată analiza, elaborarea de propuneri de modificare, completarea și simplificarea procedurilor de lucru ale UAT-ului Municipiul Moreni.

S-a finalizat Contractul nr.5342/29.05.2020.

Procedurile rezultate din cadrul proiectului sunt:

1

PS-03

Audit intern

2

PS-05

Managementul schimbărilor

3

PS-06

Managementul riscurilor

4

PS 07

Raportarea stadiului de implementare a strandardelor SCIM

5

PS 08

Circuitul documentelor

6

PS 09

Semnalarea neregularităților

7

PS 10

Identificarea funcțiilor sensibile

8

PS 11

Gestionarea abaterilor

9

PS 12

Delegarea de sarcini/atribuții

10

PS 13

Bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcție

11

PS 14

Gestionarea conflictelor de interese

12

PM-02

Comunicare

13

PM-03

Gestionarea deșeurilor

14

PM-05

Măsurări și monitorizări de mediu 

15

PM-06

Pregătirea pentru situații de urgență și capacitatea de răspuns

16

PM-08

Evaluarea conformării

17

PO-01

Ghid elaborare documente

18

PO-02

Analiza efectuată de management

19

PO-04

Relaţia cu cetăţeanul

20

PO-04.01

Desfășurarea audiențelor

21

PO 04.02

Controlul financiar-contabil de gestiune la asociațiile de proprietari

22

PO 04.03

Relația cu asociațiile de proprietari

23

PO 04.04

Implementarea Legii nr. 544/2001

24

PO-04.05

Afișarea citațiilor și a publicațiilor de vânzare imobiliară

25

PO-04.06

Comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței  decizionale

26

PO-05

Soluţionare petiţii

27

PO-05.01

Redactarea actelor și reprezentarea în fața instanțelor de judecată

28

PO-06

Evaluarea satisfacţiei cetăţenilor

29

PO-07

Achiziția prin cumpărare directă

30

PO 07.01

Planificarea achizițiilor și întocmirea planului anual

31

PO 07.02

Organizarea procedurii de atribuire a contractelor de achiziții publice de furnizare/servicii/lucrări prin PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ

32

PO 07.03

Atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru de servicii,  prevăzute în anexa nr.2 a Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice

33

PO-07.04

Urmărirea contractelor de achiziții publice

34

PO-08

Elaborarea şi execuţia bugetului local

35

PO-08.01

Completarea registrelor contabile

36

PO-08.02

ALOP

37

PO-08.04

Depunerea situațiilor trimestriale și anuale

38

PO-08.05

Asigurarea controlului financiar preventive

39

PO-08.07

Gestionarea datoriei publice

40

PO-08.08

Evidența contabilă a angajamentelor

41

PO-09

Hotarâri, Dispozitii

42

PO-09.01

Organizarea și desfășurarea ședintelor de consiliu local

43

PO-11

Desfășurarea activității compartimentului de audit intern

44

PO-11.01

Urmărirea implementării recomandărilor propuse în timpul misiunilor de audit

45

PO 12

Evitarea situațiilor de pantouflage

46

PO-12.01

Combaterea vulnerabilității la corupție

47

PO-12.02

Evidența concediilor de odihnă și alte concedii

48

PO-12.03

Întocmirea, actualizarea şi aprobarea fişelor de post

49

PO-12.04

Întocmirea, aprobarea și modificarea regulamentului de organizare și funcționare

50

PO-12.05

Întocmirea, actualizarea și gestionarea dosarelor profesionale ale funcționarilor publici

51

PO-12.06

Detașarea personalului (mobilitatea personalului)

52

PO-12.07

Etica și codul de conduită

53

PO-12.08

Salarizarea personalului

54

PO-12.09

Angajarea personalului contractual

55

PO-12.10

Postarea de informații pe site

56

PO-13

Protecția avertizorului de integritate

57

PO-14

Stabilirea necesarului de formare profesională

58

PO-15

Stabilirea impozitelor şi taxelor locale

59

PO-16

Colectarea responsabila a resurselor financiare

60

PO-16.01

Acordare facilități fiscale

61

PO-16.02

Organizarea și funcționarea casieriei

62

PO-16.03

privind executarea silită

63

PO-18

Valorificarea domeniului privat/superficia terenurilor

64

PO-18.01

Acordarea sprijinului pentru realizarea locuințelor pentru tineret

65

PO-18.02

privind eliberarea certificatului de producător (Eliberarea atestatului de producător agricol și a Carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol)

66

PO-18.03

Gestionarea Registrului Agricol

67

PO-18.04

privind elaborarea, evidența și urmărirea contractelor de concesiune/superficie

68

PO-19

privind monitorizarea și evaluarea proiectelor cu fonduri nerambursabile

69

PO-20

Monitorizarea serviciilor publice

70

PO-21

Urbanism

71

PO-22

Inventariere

72

PO-23

Gestionare activității de informatică

73

PO-25.01

privind efectuarea anchetelor psihosociale

74

PO-25.02

Colaborarea cu DGASPC

75

PO-25.08

Identificarea și monitorizarea copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate

76

PO-26

Întocmirea și emiterea actelor de stare civila

77

PO-27

Elaborarea programului de investitii

78

PO-28

privind amenajarea teritoriului

79

PO-29

Întocmirea și publicarea declarațiilor de avere și de interese

80

PO-30.01

Relațiile cu publicul

81

PO-30.02

Constituirea, completarea şi organizarea colecţiilor

82

PO-31

Disciplina în construcții

83

PO-34

Gestionarea situaţiilor de urgenţă

84

PO 35

Prelucrarea datelor cu caracter personal

85

PO 35.01

Cartografierea datelor cu caracter personal

86

PO 35.02

Cererile și drepturile persoanei vizate

87

PO 35.03

Notificarea autorității de supraveghere în cazul încălcării securității datelor cu caracter personal

88

PO 35.04

Răspuns în cazul unui Incident de Securitate

89

PO-35.05

Gestionarea riscurilor în prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Sari la conținut