Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Proiecte

Proiect “Renocally”

Loading

În cadrul proiectului “Renocally”,  implementat de Primăria Municipiului Moreni în parteneriat cu Fundația TERRA Mileniul III a fost realizat primul pașaport energetic de renovare a unei clădiri publice din Moreni pentru Grădinița nr 5, Tisa.

Pașaportul de renovare a clădirilor oferă o foaie de parcurs privind renovarea, care indică o succesiune de etape, cu obiectivul de a transforma clădirea, într-o clădire cu emisii zero până cel târziu în 2050.

 

În ceea ce privește Grădinița 5 Moreni, auditorul propune un pașaport în două etape de renovare 2028 și respectiv 2032. Astfel încât, la finalul implementării măsurilor propuse, nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră să fie zero.

 

Pașaportul indică beneficiile preconizate în ceea ce privește economiile de energie, facturile la energie și reducerile emisiilor operaționale de gaze cu efect de seră, precum și beneficiile mai ample legate de sănătate și confort și de îmbunătățire a capacității de adaptare a clădirii la schimbările climatice.  De asemenea el oferă informații cu privire la sprijinul financiar și tehnic necesar.

 

Pașaportul energetic al Grădiniței 5 Moreni poate fi consultat la acest link https://terramileniultrei.ro/2023/06/renocally/

 

Comunicat de presa proiect.

 

 

DEMNI – Dezvoltare Echitabilă, Măsuri Nediscriminatorii și Incluzive

Loading

 

Mai multe detalii gasiți accesând site-ul proiectului    https://demni.primariamoreni.ro/

 

Anunț de presă
ref: Lansarea Proiectului
DEMNI – Dezvoltare Echitabilă, Măsuri Nediscriminatorii și Incluzive
februarie 2023
Primăria Municipiului Moreni, județul Dâmbovița, în calitate de Promotor de Proiect anunță lansarea proiectului „DEMNI – Dezvoltare Echitabilă, Măsuri Nediscriminatorii și Incluzive”.

Proiectul are o durată de 16 luni și va fi implementat la nivelul parteneriatului creat între: UAT Moreni (în calitate de Lider de Parteneriat), UAT Adjud (în calitate de Partener 1), și ONG Asociația Dantes Dezvoltare Antreprenoriat (în calitate de Partener 2).
Proiectul este finanțat prin Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Granturile SEE 2014-2021, Apel deschis de proiecte „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, Runda a 2-a, Aria 7 „Incluziunea și abilitarea romilor”, administrator grant: Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS).
Valoarea grantului alocat proiectului este de 760.474,05 euro, respectiv 3.741.000 lei.
Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de utilizare a serviciilor publice prin asigurarea accesului la servicii integrate pentru 800 de persoane de etnie romă din localitățile Moreni și Adjud.
Obiective specifice constau în:
➢ Creșterea gradului de participare la educație pentru 130 de părinți/reprezentanți legali/tutori și pentru 400 de copii de etnie romă, in localitățile Moreni si Adjud, prin implementarea unui set de măsuri de informare, consiliere, sprijin material și activități creative, motivaționale, recreative, ocupaționale pe toată durata proiectului;
➢ Creșterea calității vieții pentru 800 de persoane de etnie romă din localitățile Moreni si Adjud prin facilitarea accesului la servicii sociale și medicale;
➢ Creșterea și diversificarea șanselor pe piața muncii pentru un număr de 355 de persoane de etnie romă din localitățile Moreni si Adjud prin măsuri specifice de informare, consiliere profesională și mediere pe piața muncii, formare profesională.
Cele 800 de persoane de etnie romă vor beneficia de setul de măsuri socio-medicale, respectiv de serviciile echipei mobile, de analize și consultații medicale, servicii stomatologice, kituri igienico-sanitare, de ateliere/workshop-uri privind stilul de viată sănătos, etc.
Manager proiect: Breazu Mădălina
Telefon: 0245/667265, Email: madalina.breazu@primariamoreni.ro

 

MORENI ÎN ACȚIUNE PENTRU CLIMĂ (MAC)

Loading

https://www.youtube.com/watch?v=g939nMtDR_4

 

PLANUL DE ATENUARE ȘI ADAPTARE LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE (PAASC) pentru Municipiul Moreni pentru perioada 2023 – 2030

Invitație la Concursul Național Multidisciplinar “Acțiune pentru climă”. Tema anului este:”Fiecare gest contează”. Concursul va avea loc în Moreni, în perioada 20 aprilie – 16 mai 2023 si se desfășoară pe patru secțiuni.

 

Site proiect  https://www.moreni-actiune-pentru-clima.ro/

 

Comunicat de presă
ref: Lansarea Proiectului „Moreni în Acțiune pentru Climă” (MAC).
Ianuarie 2023
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este Operator de Program pentru Programul „Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme”(RO-Mediu), Schema de Granturi Mici „Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități”, și este finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European SEE 2014-2021.
UAT Municipiul Moreni, a semnat în data de 24 noiembrie 2022, contractul de finanțare nerambursabilă nr.25244/ BT/24.11.2022 pentru implementarea proiectului: „Moreni în Acțiune pentru Climă” (MAC) – Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități.
Valoarea totală a proiectului este de 603.952 lei, din care 85 % valoare eligibilă nerambursabilă din MF SEE 513.359,20 lei, 15% valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 90.592,80 lei, și perioada de implementare este 24 noiembrie 2022 – 24 noiembrie 2023.
Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității la nivelul municipiului Moreni de ameliorare și adaptare la schimbările climatice.
Obiective specifice constau în:
➢ Dezvoltarea Planului de Atenuare și Adaptare la Schimbările Climatice pentru municipiul Moreni pentru perioada 2022 – 2030 și evaluarea oportunității de a adera la Pactul Global al Primarilor;
➢ Creşterea capacităţii autorităţii locale de a elabora şi implementa politici publice responsabile din punct de vedere al climei;
➢ Creșterea gradului de informare și constientizare a cetățenilor din municipiul Moreni cu privire la măsurile de atenuare și adaptare la schimbările climatice.
Rezultatele proiectului aflat în implementare vor conduce la realizarea unui Plan de atenuare și adaptare la schimbări climatice pentru municipiul Moreni.
Proiectul contribuie la punerea în aplicare a politicilor europene și naționale iar implementarea componentei de Atenuare din Planul local de Atenuare și Adapatare la schimbările climatice, va contribui la atingerea țintelor de reducere de emisii, utilizarea resurselor regenerabile de energie și eficiență energetică.

 

Implicarea ONG-urilor în dezvoltarea durabilă a municipiului Moreni ca pol de creștere

Loading

RAPORT de monitorizare privind implementarea SDL a municipiului Moreni pentru perioada 2021-2028 din perspectiva societății civile

GHID pentru implementarea LEGII 544/2001 privind accesul la informații de interes public și a LEGII 52/2003 privind transparența decizională, din perspectiva societății civile

PLAN DE COOPERARE în vederea monitorizării Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Moreni

GHID pentru ONG-uri de monitorizare a Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Moreni

Obiectivul general al proiectului

 

Consolidarea capacității organizațiilor non-guvernamentale din zona Moreni de sprijin și promovare a dezvoltării la nivel local în contextul Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Moreni 2021 – 2028.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

 

 1. Creșterea capacității ONG-urilor de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.
 2. Imbunătățirea colaborării dintre administrația publică locală și ONGuri în vederea implementării și monitorizării Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Moreni 2021 – 2028.
 3. Îmbunătățirea comunicării și transparenței decizionale și a participării la luarea deciziilor în municipiul Moreni și zonele adiacente.

 

Rezultate așteptate

 

 1. Parteneriat de Dezvoltare Locala consolidat si sustenabil, functional si la 6 luni de la incheierea proiectului;
 2. Personal din ONG-uri instruit în domeniile Competențe sociale si civice si Participare publică la luarea deciziilor, transparență decizională, acces la informații;
 3. Mecanisme de colaborare și parteneriat implementate;
 4. Proceduri si instrumente de lucru privind transparenta decizionala dezvoltate;
 5. Raport de monitorizare a implementarii Strategiei si Planului de actiune locala.

 

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de urmatoarele categorii :

 • 80 de reprezentanți ai ONG-urilor locale și din împrejurimile municipiului – dintre aceștia cel putin 30 vor beneficia de diverse forme de instruire, iar ceilalți vor fi implicați în activitățile proiectului precum workshopuri, grupuri de lucru, ateliere, conferințe, monitorizare strategie și plan de acțiune etc.
 • 10 aleși locali – primar, vieprimar, consilieri locali- care vor participa la activitățile proiectului destinate cooperării și parteneriatului precum workshopuri, seminarii, ateliere, conferințe.
 • 10 persoane din personalul din autoritatea publică locală – vor participa la activitățile proiectului destinate cooperării și parteneriatului precum workshopuri, seminarii, ateliere, conferinte, precum și la analiza și validarea ghidurilor și procedurilor realizate în cadrul proiectului.
 • Aprox 1000 de cetățeni din municipiul Moreni care vor fi informați cu privire la activitățile din proiect prin intermediul mass media și al rețelelor de socializare, sau prin participarea la diverse evenimente.

 

Parteneri: Fundația TERRA Mileniul III și UAT Moreni

 

 

Proiectul este implementat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Axa Prioritară “Administrație publică și sistem judiciar eficiente”, Componenta CP14/2021- pentru regiunile mai puțin dezvoltate – Consolidarea capacității ONGurilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

 

Valoarea totală a proiectului:  336.290,42 lei

Data începerii proiectului 01.07.2022

Perioada de implementare 14 luni.

 

Contractul de finantare nr. 689/20.04.2022 “Platformă integrată privind simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Moreni”, cod SMIS 154039, SIPOCA 1170.

Loading

Deschide anunțul aici

Vă aducem la cunoștință începerea implementării proiectului aprobat prin Contractul de finantare nr.689/20.04.2022  în cadrul  Programului Operaţional Capacitate Administrativă (POCA/972/2/1) pentru Axa prioritară 2.Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul Specific 2.1.Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Titlul proiectului: ,,Platformă integrată privind simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Moreni”,  Cod SMIS 154039, SIPOCA 1170

 

Beneficiar : UAT Municipiul Moreni

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul Primăriei Municipiului Moreni, prin simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, implementând măsuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor) și front-office pentru serviciile publice furnizate.

 

Data de începere a proiectului : 20.04.2022

 

Perioada de implementare a proiectului : 16 luni

 

Valoarea totală a proiectului                         2.928.832,34 lei

Valoarea eligibilă a proiectului                    2.928.832,34 lei

Vloarea eligibilă nerambursabilă                  2.870.255,68 lei

Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului (2%)     58.576,66 lei

Skip to content