Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Proiecte

Reabilitare, modernizare, dotare și extindere (prin desființare corp C2) Școala Gimnazială nr. 4, Municipiul Moreni, Județul Dâmbovița cod SMIS 122172

Programul operational POR 2014-2020 Axa Prioritară: 10. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale.

Prioritatea de investiții 10.1 Investiții în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe în învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.

 

Obiectiv specific 10.1 Creşterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învatământului obligatoriu

 

Titlu proiect: Reabilitare, modernizare, dotare și extindere (prin desființare corp C2) Școala Gimnazială nr. 4, Municipiul Moreni, Județul Dâmbovița cod SMIS 122172.

 

UAT Municipiul Moreni în calitate de beneficiar, a încheiat  contractul  de finanțare nr.6447/21.12.2020 cu Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii  și Administrației  în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate de organism intermediar.

 

Perioada de implementare: 30 de luni respectiv 21.12.2020-30.06.2023

 

Obiectivul general al proiectului: constă în îmbunătățirea condițiilor din unitatea de învățământ Școala Gimnazială nr. 4 din Municipiul Moreni, jud. Dâmbovița, în vederea creșterii performanțelor elevilor și a reducerii abandonului școlar. Scopul proiectului este modernizarea infrastructurii existente (Corp C1 Școala), extinderea sălii de sport cu anexe conținând vestiare, grupuri sanitare, sală de ședințe pentru consiliul elevilor, spații administrative, care sa îndeplinească normele legale, astfel încât această investiție să conducă la: Îmbunătățirea și extinderea infrastructurii educației în mediul urban, Asigurarea egalității de șanse prin accesul la educație al persoanelor cu dizabilități și al grupurilor defavorizate cât și al celor cu probleme de ordin social, Prevenirea abandonului școlar, Achiziționarea de echipamente educative moderne, inclusiv echipamente IT și mobilier adecvat procesului educațional, Asigurarea spațiilor pentru serviciile de consiliere și orientare școlară, Asigurarea realizării personale, a stării de sănătate și a participării populației la educație, Asigurarea de laboratoare și ateliere performante, Dezvoltarea spiritului comunitar la elevi. Astfel proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific 10.1 al Axei Prioritare 10 și anume: Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învatamântului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Reabilitarea a 25 săli de clasă și a 2 laboratoare complet utilate prin reabilitarea corpului de școala existentă, care vor deservi un numar de 535 de elevi.
 2. Extinderea sălii de sport (împreună cu anexe) până la o suprafață de 463 mp necesară pentru bună desfășurarea a orelor de educație fizică.

Creșterea nivelului de pregătire al elevilor Școlii Gimnaziale nr. 4, Municipiul Moreni, Județul Dâmbovița și asigurarea facilităților necesare pentru programele de tip “Școală după școală”/“A doua șansă” și implementarea acestora în cadrul școlii până la finalul proiectului respectiv iunie 2023.

Proiectul se va derula în Moreni, B-dul Petrolului nr.3, Cod poștal 135300, jud. Dâmbovița , cu valoarea totală de 14.015.976,92 LEI  din care finanțare nerambursabilă (FEDR) 11.549.616,63 LEI și 1.773.294,30 LEI  de la bugetul de stat.

Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în Municipiul Moreni, judeţul Dâmboviţa Cod SMIS 125625

Obiectivul Specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România

Informații proiect

Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în Municipiul Moreni, judeţul Dâmboviţa

Cod SMIS 125625

 

 

Obiectivul general                                            

În contextul Strategiei de Dezvoltare a municipiului Moreni, obiectivul general al proiectului este de a contribui la sporirea incluziunii sociale pentru grupurile defavorizate şi diminuarea sărăciei prin facilitarea accesului nediscriminatoriu a populaţiei municipiului la servicii publice educaţional-recreative oferite de centrul cultural reabilitat prin proiect.

Prin acestea, proiectul va contribui la valorificarea potenţialului uman al comunităţii locale, cu precădere a grupurilor vulnerabile care se confruntă cu deficienţe în capacitatea proprie de a dezvolta acele competenţe sociale, profesionale, culturale, cu care să facă faţă ritmului de dezvoltare locală şi contextului specific municipiului Moreni. Lipsa acestor calităţi la nivelul grupurilor vulnerabile ale societăţii, în general, le diminuează şansele de integrare socio-economică în municipiu.

Prin îndeplinirea obiectivului general și a obiectivelor specifice subsecvente, proiectul propus va conduce la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor municipiului, prin reabilitarea clubului cultural şi prin amenajarea spaţiului urban, contribuind astfel la îndeplinirea Obiectivului specific 13.1 al Priorității de Investiții 9b.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • Reabilitarea unei clădiri care dobândeşte functiunea de Club cultural educational-recreativ, în termen de 36 de luni de la semnarea Contractului de finanţare.
 • Echiparea clubului cultural educaţional-recreativ în vederea asigurării, în regim tehnologic şi de eficienţă energetică de ultimă generaţie, a serviciilor educaţional-recreative, în termen de 36 de luni de la semnarea Contractului de finanţare.
 • Creşterea accesibilităţii populaţiei municipiului Moreni prin reabilitarea şi modernizarea a 2,58505 km de infrastructură stradală şi a unei pasarele în lungime de 40,80 m, în termen de 36 de luni de la semnarea Contractului de finanţare
 • Asigurarea accesului şi utilizării de către persoane cu dizabilităţi a clubului cultural în termen de 36 de luni de la semnarea Contractului de finanţare.
 • Creşterea atractivităţii municipiului Moreni prin crearea şi amenajarea unei zone cultural-recreative într-o zonă marginalizată, în termen de 36 de luni de la semnarea Contractului de finanţare.

 

Contract de finantare nr.5253/08.04.2020 SMIS 125625 -cu termen de finalizare a perioadei de implementare 31.12.2022.

Rezultate așteptate

 • Beneficiarii infrastructurii sociale reabilitate și dotate obiect al proiectului, precum și ai spațiilor publice urbane construite sau reabilitate (număr persoane): 065 persoane

din care persoane aparţinând categoriilor vulnerabile/defavorizate (număr): 1.630 persoane

din care persoane cu dizabilităţi (număr): 580 persoane

 • Lungimea drumurilor publice reabilitate (m): 585,05 m străzi
 • Lungimea zonelor pietonale reabilitate (m), după caz: 907,58 m trotuare
 • Alte facilităţi modernizate – parcare (număr): 161 locuri de parcare
 • Lungimea drumurilor publice construite (m): 40,80 m pasarelă
 • Lungimea zonelor pietonale construite (m), după caz: 40,80 m cale pietonală pasarelă

Valorea proiectului

Indicator Valoare
Valoarea totală, inclusiv T.V.A. 22.961.966,62 lei
Valoarea eligibilă, inclusiv T.V.A. 22.961.966,62 lei
Asistență Financiară Nerambursabilă, inclusiv T.V.A. 22.502.727,16 lei

(98%)

Contribuţia proprie 459.239,46 lei
Din care, la cheltuieli eligibile 459.239,46 lei

(2%)

Din care, la cheltuieli neeligibile 0,00 lei

DOTAREA AMBULATORIULUI DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL MORENI

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020

AXA PRIORITARĂ  NR.8.- DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SĂNĂTATE ȘI SOCIALE

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 8.1 – INVESTIȚII SANITARE ȘI SOCIALE CARE CONTRIBUIE LA DEZVOLTAREA LA NIVEL NAȚIONAL, REGIONAL ȘI LOCAL, REDUCÂND INEGALITĂȚILE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE STAREA DE SĂNĂTATE ȘI PROMOVÂND INCLUZIUNEA SOCIALĂ PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI LA SERVICIILE SOCIALE, CULTURALE ȘI DE RECREERE , PRECUM ȘI TRECEREA DE LA SERVICIILE INSTITUȚIONALE LA SERVICIILE PRESTATE DE COMUNITĂȚI.

OPERAȚIUNEA 8.1 – CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE , COMUNITARE ȘI A CELOR DE NIVEL SECUNDAR, ÎN SPECIAL PENTRU ZONELE SĂRACE ȘI IZOLATE/A-AMBULATORII.

TITLUL PROIECTULUI:  DOTAREA AMBULATORIULUI DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL MORENI

 

Obiectivul Specific  – Ridicarea nivelului calitativ al actului medical prin dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal Moreni

Informații proiect

Îmbunătățirea infrastructurii sociale prin dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Moreni în  vederea creșterii accesului la servicii de îngrijire medicală primară în regim ambulatoriu.

 

Cod SMIS – 128034

Obiectivul general    

În contextul Strategiei de Dezvoltare a municipiului Moreni, obiectivul general al proiectului  constă în îmbunătățirea infrastructurii sociale prin dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Moreni în vederea creșterii accesului la servicii de îngrijire medicală primară în regim ambulatoriu.

Scopul proiectului este de a contribui la eficientizarea sistemului de sănătate din Municipiul Moreni, prin reducerea internărilor evitabile în cadrul Spitalului Municipal Moreni, cât și la accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul Ambulatoriului.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

1.Ridicarea nivelului calitativ al actului medical prin dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal Moreni

 1. Scăderea numărului de pacienți internați prin dotarea Ambulatoriului cu aparatură medicală complexă.
 2. Diagnosticarea pacienților în stadiul incipient și tratarea cu succes a unor afecțiuni mai usoare, prevenind agravarea lor, ca urmare a dotării și instrumentării la standarde europene.

 

Contract de finanțare nr.5201/19.03.2020 -cu termen de finalizare a perioadei de implementare 30.11.2021.

 

Rezultate așteptate

R.1  Un număr crescut de persoane care beneficiază de serviciile medicale desfășurate în unitățile dotate. Prin implementarea proiectului, activitatea medicală desfășurată în unitățile sanitare care beneficiază de noile dotări va fi eficientizată. Aceasta va determina creșterea capacității unității de tratare a persoanelor și, indirect, la creșterea accesibilizării populației la serviciile medicale.

Acest rezultat se va atinge prin îndeplinirea activității de decontare a contractelor de prestări servicii/furnizare aferente prezentului proiect.

Rezultatul contribuie la îndeplinirea Obiectivului general si Ob. Specific 1 și a indicatorului de realizare 1S35 – Beneficiari de infrastructură medicală construită/ reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii)

R.2. Dotarea ambulatoriilor din cadrul Regiunii de Dezvoltare cu aparatură medicală de specialitate.

Acest rezultat se va atinge prin îndeplinirea activității de decontare a contractelor de prestări servicii/furnizare aferente prezentului proiect.

Rezultatul contribuie la îndeplinirea Obiectivului general și Ob. Specific 2 și a indicatorului de realizare 1S36 – Unități medicale construite/reabilitate/ modernizate/ extinse/ dotate (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii pentru ambulatorii).

R.3. Creșterea numărului de persoane care beneficiază de acces la servicii medicale de tip ambulatoriu, în cadrul Regiunii.

 

 

Valoarea proiectului

 

Indicator Valoare
Valoarea totală, inclusiv T.V.A.  10.620.854,72 lei
Valoarea eligibilă, inclusiv T.V.A. 10.620.854,72  lei
Asistență Financiară Nerambursabilă, inclusiv T.V.A. 10.408.437,63 lei

(98%)

Contribuţia proprie 459.239,46 lei
Din care, la cheltuieli eligibile 212.417,09  lei

(2%)

Din care, la cheltuieli neeligibile 0,00 lei

Contractul de finantare nr. 417/29.08.2019 “Eficiență instituțională și bună guvernare la nivelul municipiului Moreni”, cod MySMIS 129704, SIPOCA 671.

Deschide anuntul aici

Va aducem  la cunostinta inceperea implementarii proiectului aprobat prin Contractul de finantare nr.417/29.08.2019  in cadrul  Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA) pentru Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul Specific 2.1. Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orentate catre beneficiari in concordanta cu SCAP

Titlul proiectului: ,, Eficienta institutionala si buna guvernare la nivelul Municipiului Moreni  ” ,  Cod MySMIS 129704  ,SIPOCA 671

Beneficiar : UAT Municipiul Moreni

             Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea procesului decizional  , a capacitatii administrative si a calitatii si eficientei serviciilor publice furnizate la nivelul Municipiului Moreni , din regiunea mai putin dezvoltata Sud –Muntenia , prin implementarea de proceduri de sistem si initierea de masuri de simplificare a unor proceduri de lucru si a unor politici publice prin dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor personalului din cadrul institutiei .

Data de incepere a proiectului : 29.08.2019

Perioada de implementare a proiectului : 16 luni

Valoarea totala a proiectului – 1,355,957 .26 lei

Valoarea eligibila a proiectului  -1,355,957 .26 lei

Vloarea eligibila nerambursabila – 1,328,838.11 lei

Cofinantarea eligibila a beneficiarului (2%)  – 27,119.15 lei

Anexa_1_Programul_anual_al_achizitiilor_pb.al_proiectului_EIBG.pdf

Anexa_2_Achizitii_directe_proiect_EIBG.pdf

Pentru mai multe informatii puteti accesa pagina web a proiectului https://primariamoreni.ro/proiect-sipoca-671/

Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Grădiniței cu program prelungit, nr. 4. Moreni

ANUNȚ DE PRESĂ

“Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Grădiniței cu program prelungit, nr. 4. Moreni”

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Moreni anunță începerea activității proiectului “Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Grădiniței cu program prelungit, nr. 4. Moreni”, cod MySMIS 124483. Proiectul se implementează prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

UAT Municipiul Moreni în calitate de beneficiar, a încheiat în data de 05.07.2019 un contract de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia, în calitate de organism intermediar.

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea calității mediului educațional în clădirea Grădiniței cu Program prelungit nr. 4 din Municipiul Moreni, ca urmare a realizării intervențiilor de modernizare la construcţia existentă, precum și prin extinderea propusă. Scopul proiectului este modernizarea infrastructurii existente (Corp C1 Clădire existentă) și  extinderea clădirii (Corp C2), care să îndeplinească normele legale, astfel încât această investiție să conducă la: Îmbunătățirea și extinderea infrastructurii educației preșcolare în mediul urban, Asigurarea egalității de șanse prin accesul la educație al persoanelor cu dizabilități și al grupurilor defavorizate cât și al celor cu probleme de ordin social, Prevenirea abandonului școlar viitor, Achiziționarea de echipamente educative moderne, Asigurarea spațiilor pentru desfășurarea unui proces educațional corespunzător la nivel preșcolar, Asigurarea realizării personale, a stării de sănătate și a participării populației la educație; Asigurarea unei oferte educaționale adecvate, accesibile și de calitate pentru toți copiii. Astfel proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific 10.1a al Axei Prioritare 10 și anume: Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

 

Obiectivele specifice ale proiectului: Reabilitarea, refuncționalizarea, echiparea și extinderea unității de învățământ. Clădirea va dispune de un număr de 11 săli de clasă, o sală de mese și o sală multifuncțională;  Extinderea Corpului C2 cu funcțiunea de sală de mese și sală multifuncțională în vederea satisfacerii condițiilor necesare desfășurării în condiții optime a activităților din cadrul grădiniței; Creșterea anuală a numărului de copii cu 2%, în urma realizării investiției.

Proiectul se va derula în Moreni, str. Tineretului, nr. 12, Cod poștal 135300, jud. Dâmbovița în perioada 14.11.2017-30.06.2022, cu valoarea totală de 6.664.140,97 lei din care finanțare nerambursabilă (FEDR) 4.917.786,55 lei și 752.132,05 lei de la bugetul de stat.

 

Date contact beneficiar: Moreni, A. I. Cuza nr. 15, Cod poștal 135300, jud. Dâmbovița; dna. Dorobanțu Mihaela Carmina, manager de proiect; Tel: 0745020660 / 024566726; E-mail: contact@primariamoreni.ro.


ANEXA – FISĂ DE PROIECT

Cod SMIS proiect: 124483.

Axa/Prioritate de Investiții: 10. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale /10/10.1b/1/BI – Creşterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Titlul proiectului: “Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Grădiniței cu program prelungit, nr. 4. Moreni”.

Cod CAEN proiect (doar în cazul beneficiarilor privați): nu este cazul.

Denumire beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Moreni

Loc de implementare: Moreni, str. Tineretului, nr. 12, Cod poștal 135300, jud. Dâmbovița.

Adresa: Moreni, A. I. Cuza nr. 15, Cod poștal 135300, jud. Dâmbovița, telefon 0745020660 / 024566726, fax -, e-mail contact@primariamoreni.ro.

Coordonate GPS ale locației de implementare (tip punct, sub forma Latitudine, Longitudine – Ex. 44.205028, 27.322269): 44°59’4.65″N, 25°38’48.53″E.

Data de începere a proiectului: 05/07/2019.

Data finalizării proiectului: 30/06/2022.

Valoarea totală a proiectului: 6.664.140,97 LEI.

Suma nerambursabilă solicitată: 5.669.918,60 LEI.

Obiectivul general al proiectului: constă în creşterea calității mediului educațional în clădirea Grădiniței cu Program prelungit nr. 4 din Municipiul Moreni, ca urmare a realizării intervențiilor de modernizare la construcţia existentă, precum și prin extinderea propusă. Scopul proiectului este modernizarea infrastructurii existente (Corp C1 Clădire existentă) și  extinderea clădirii (Corp C2), care sa îndeplinească normele legale, astfel încât aceasta investiție să conducă la: Îmbunătățirea și extinderea infrastructurii educației preșcolare în mediul urban, Asigurarea egalității de șanse prin accesul la educație al persoanelor cu dizabilități și al grupurilor defavorizate cât și al celor cu probleme de ordin social, Prevenirea abandonului școlar viitor, Achiziționarea de echipamente educative moderne, Asigurarea spațiilor pentru desfășurarea unui proces educațional corespunzător la nivel preșcolar, Asigurarea realizării personale, a stării de sănătate și a participării populației la educație; Asigurarea unei oferte educaționale adecvate, accesibile și de calitate pentru toți copiii. Astfel proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific 10.1a al Axei Prioritare 10 și anume: Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

 

Obiective specifice ale proiectului:

Reabilitarea, refuncționalizarea, echiparea și extinderea unității de învățământ. Clădirea va dispune de un număr de 11 săli de clasă, o sală de mese și o sală multifuncțională;  Extinderea Corpului C2 cu funcțiunea de sală de mese și sală multifuncțională în vederea satisfacerii condițiilor necesare desfășurării în condiții optime a activităților din cadrul grădiniței. 3. Creșterea anuală a numărului de copii cu 2%, în urma realizării investiției..

Indicatori:

Indicatori suplimentari de realizare

Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin preşcolar – 162 persoane din care 81 din persoane de sex feminin și 81 persoane de sex masculin

Contractul de finantare nr. 211/01.08.2018 SMIS 118772 “Prevenire, educatie si combaterea coruptiei (PECC)”

Incepere implementare proiect ,, Prevenire , educatie si combaterea coruptiei (PECC ) ” , cod SIPOCA 441 /cod MySMIS 118772 proiect aprobat prin Contractul de finantare nr.211 /01.08.2018 in cadrul  Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA) pentru Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul Specific 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice. Deschideti Anuntul aici

Valoarea totala a proiectului – 273.006 ,00 lei 

Valoarea eligibila a proiectului  -273,006,00 lei 

Vloarea eligibila nerambursabila – 267.545 ,88 lei

Cofinantarea eligibila a beneficiarului (2%)  – 5.460 .12 lei

•Obiectivele specifice ale proiectului sunt :

– Obiectiv Specific 1 – Implementarea in institutia publica solicitanta a unei proceduri interne

specifice care are ca finalitate dezvoltarea spiritului etic si integritatea functionarilor in

exercitarea actului administrativ.

– Obiectiv Specific 2 – Elaborarea unui ghid de bune practici in institutia publica solicitanta cu

scopul de a preveni coruptia si conflictele de interese in administratia publica locala si de a

stabili indicatori specifici de evaluare.

– Obiectiv Specific 3 – Organizarea unei campanii de educatie anticoruptie, al carei scop este

promovarea transparentei in administratia publica locala.

– Obiectiv Specific 4 – Organizarea unui workshop de educatie anticoruptie care vizeaza

cresterea transparentei la nivel de administratie publica locala.

– Obiectiv Specific 5 – Formarea personalului autoritatii publice solicitant (28 persoane) in

vederea prevenirii si limitarii fenomenului de coruptie in institutiile publice locale.

•Rezultatele anticipate

Rezultatele de proiect:

– R1 – 1 procedura interna anticoruptie

– R2 – 1 Ghid de bune practici privind transparenta in administratia publica locala

– R3 – 1 Campanie pentru educatie anticoruptie

– R4 – 1 workshop pentru combaterea fenomenului de coruptie

– R5 – 30 functionari si alesi formati

Rezultatele de program:

– Rezultat program 3 – Aplicarea unitara a normelor, mecanismelor si procedurilor in materie

de etica si integritate in autoritatile si institutiile publice; – Rezultat proiect 1 – 1 procedura

interna anticoruptie.

– Rezultat program 4 – Grad crescut de implementare a masurilor referitoare la prevenirea

coruptiei si a indicatorilor de evaluare in autoritatile si institutiile publice; – Rezultat proiect 2

– 1 Ghid de bune practici privind transparenta in administratia publica locala.

– Rezultat program 4 – Grad crescut de implementare a masurilor referitoare la prevenirea

coruptiei si a indicatorilor de evaluare in autoritatile si institutiile publice – Rezultat proiect 3

– 1 Campanie pentru educatie anticoruptie.

– Rezultat program 4 – Grad crescut de implementare a masurilor referitoare la prevenirea

coruptiei si a indicatorilor de evaluare in autoritatile si institutiile publice – Rezultat proiect 4

– 1 workshop pentru combaterea fenomenului de coruptie.

– Rezultat program 6 – Imbunatatirea cunostintelor si a competentelor personalului din

autoritatile si institutiile publice in ceea ce priveste prevenirea coruptiei; – Rezultat proiect 5 –

30 functionari si alesi formati.

•Indicatorii proiectului

REZULTAT POCA INDICATORI DE REZULTAT INDICATORI DE REALIZARE

R3 Aplicarea unitara a normelor,mecanismelor si procedurilor in materiede etica si integritate    in autoritatile si institutiile publica.

5S25 Autoritati si institutii publice care au adoptat proceduri operationale privind masurile

preventive anticoruptie si indicatorii aferenti 1 entitate

5S64 Autoritati si institutii publice sprijinite sa dezvolte procesuri operationale privind masurile preventive anticoruptie si indicatorii aferenti 1 entitate

R4 Grad crescut de implementare a masurilor referitoare la prevenireacoruptiei si a indicatorilor de evaluare in autoritatile si institutiile publice

R6 Imbunatatirea cunostintelor si a competentelor personalului din autoritatile si institutiile publice in ceea ce priveste prevenirea coruptiei

5S26 Personal din autoritatile si institutiile publice care a fost certificat la finalizarea cursurilor

in domeniul prevenirii coruptiei, transparentei, eticii si integritatii 30 de cursanti

5S66 Personal din autoritatile si institutiile publice participant la formare in domeniul prevenirii coruptiei, transparentei, eticii si integritatii 30 de cursanti/participanti

•Grup tinta – Alesi locali si Personal de conducere/executie din cadrul Primarie Municipiului Moreni.Prin interventiile si activitatile sale, proiectul contribuie la solutionarea nevoilor specifice personalului din autoritatile si institutiile publice locale din cadrul Primariei Municipiului Moreni, judetul Dambovita, din regiunea mai putin dezvoltata Sud Muntenia.

Anexa achizitii directe PECC  aici

Contractul de finantare nr.396/15.10.2013 SMIS 23569 “Performanta, Perfectionare, Promptitudine”

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Moreni anunță lansarea proiectului cu titlul ,,Performanță. Perfecționare. Promptitudine”, Cod SMIS 23569. Proiectul este cofinanţat din  FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013.

 

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 420.655,96 lei, din care: 399.623,16 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, iar 21.032,80 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.

 

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţa serviciilor oferite de către funcţionarii publici cu accent pus pe procesul de descentralizare reflectat la nivelul furnizării de servicii publice.

 

Scopul proiectului: Creşterea nivelului de perfecţionare şi specializare a funcţionarilor publici din Primăria municipiului Moreni.

 

Grupul ţintă al proiectului este format din 99 funcţionari publici ai Primăriei municipiului Moreni.

 

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 14 luni. Locul de desfăşurare al proiectului: Municipiul Moreni.

 

Contractul de finantare nr.2405/2011 SMIS 7646 “Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Moreni prin achizitionarea de echipamente specifice si amenajarea unui centru de supraveghere”.

Contractul de finantare a fost semnat in data de 11.11.2011 , perioada de implementare de 22 luni cu o valoare totala a proiectului de 760.154 lei, din care

–  610.356 lei (finantare nerambursabila si contributia beneficiarului)

–  3329,40  lei valoare neeligibila inclusiv TVA

–  146468,64  lei  valoare TVA aferent cheltuieli eligibile

Obiectivul specific  constituie implementarea unui sistem de supraveghere pentru cresterea sigurantei publice prin achizitionare si instalare sistem de supraveghere si amenajarea centrului de supraveghere a carui locatie a fost stabilita in Moreni str.Flacara nr.33.

Sistemul de supraveghere achizitionat prin proiect va acoperi urmatoarele locatii:

 1. Centru – Circa nr.1 si nr.2 adulti
 2. Dispensar – Schela Mare, str. Targovistei
 3. Primarie – str.A.I.Cuza, nr.15
 4. Sens Giratoriu
 5. Liceul nr.1, str.22 Decembrie nr.16
 6. Liceul nr.2, str. 22 Decembrie nr.40
 7. Sala de Sport, str. Republicii nr.15A
 8. Str. Republicii, la intrare in Moreni
 9. Gradinita nr.1, str. Victoriei nr.6
 10. Scoala nr.3, str.Victoriei nr.56
 11. Hala Piata, str.Cpt.Pantea Ion nr.19
 12. Scoala nr.1, str. Flacara
 13. Gradinita nr.5, str. Fdt.Scolii
 14. Intersectia M.Eminescu-Ana Ipatescu
 15. Intersectia M.Eminescu-B-dul Petrolului
 16. Intersectia Eroilor-Horia, Closca si Crisan
 17. Intersectia Spiresti-Eroilor-Plaiului
 18. Zona blocurilor ANL, str.22 Decembrie
 19. Scoala nr.4, B-dul Petrolului

Proiectul se implementeaza pe parcursul a 22 luni , incepand cu 11.11.2011.

In urma licitatiei publice prin cerere de oferta s-a atribuit contractul de furnizare echipamente cu montaj firmei  MIRA TELECOM SRL BUCURESTI.

Incepand cu data de 27.05.2013 au inceput lucrarile de implementare  sistem de supraveghere pentru cresterea sigurantei publice prin achizitionarea si instalarea sistemului de supraveghere si amenajarea centrului de supraveghere.

Contractul de finantare nr.2236/11.11.2011 intitulat “Reabilitare si modernizare Centrul de Recuperare si Reabilitare persoane cu handicap Tuicani municipiul Moreni”

Parteneriatul dintre UAT municipiul Moreni si UAT judetul Dambovita implementeaza proiectul pe o perioada de 33 luni incepand cu 11.11.2011 .

Valoarea totala a proiectului este de 2.550.403,50 lei, din care:

-2.055.041,04 lei (finantare nerambursabila si contributia beneficiarului)

-6710 lei valoare neeligibila inclusiv TVA

-488.652,46 lei  valoare TVA aferent cheltuieli eligibile

Obiectivul specific al proiectului :implementarea de servicii sociale pentru persoanele cu handicap prin reabilitarea si modernizarea Centrului de recuperare si reabilitaree dupa cum urmeaza:

-reabilitarea corpului de cladire Pavilion 2, reabilitare termica a cladirii si refacere finisaje interioare

-modernizare instalatii de alimentare cu apa si canalizare, modernizare instalatii electrice

-dotare cu 48 de echipamente specifice

La aceasta data (iulie 2013) se deruleaza achizitia publica prin cerere de oferta pentru executie lucrari si achizitie dotari specifice.

Contractul de finantare nr.2396/11.11.2011 intitulat “Reabilitarea /Modernizarea si Extinderea spatiilor publice Urbane, strazi si spatii verzi in municipiul Moreni.

Se implementeaza pe o perioada de 33  luni incepand cu data de 11.11.2011.Valoarea totala a proiectului este de 12.612.814,76 lei, din care:

-10.140.834 lei( finantare nerambursabila si contributia beneficiarului)

-67.561,40 lei valoare neeligibila inclusiv TVA

-2.404.419,36 LEI valoare TVA aferent cheltuieli eligibile

Obiectivul specific al proiectului :

-reabilitarea si modernizarea strazilor AICuza si Republicii cu o lungime totala de 2418,96 m si trotuarele aferente

-reabilitarea podului peste paraul Cricovul Dulce cu o lungime de 104 m si o latime de 15,5 m

-reabilitare 3300 mp spatii verzi

-amenajare 6 treceri de pietoni pentru persoane cu dizabilitati

-creare 4800 ml piste biciclisti

-amenajare parc 9512 mp

In urma licitatiei publice prin cerere de oferta s-a atribuit contractul de executie lucrari asocierii dintre SC Paulus SRL Ploiesti si SC Cast SRL Banesti.

Incepand cu data de 26.06.2013 au inceput lucrarile de executie la investitia “Reabilitarea /Modernizarea si Extinderea spatiilor publice Urbane, strazi si spatii verzi in municipiul Moreni .

Sari la conținut